Thẩm định chuyên sâu nhà hàng

Mục đích của dịch vụ “Thẩm định chuyên sâu” là đưa ra những tư vấn/ đánh giá chuyên môn cho Chủ đầu tư/ Chủ nhà hàng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh, đổi mới hoặc nhân chuỗi mô hiện có.

Với Chủ đầu tư bắt đầu kinh doanh: Refber sẽ xây dựng phương án đầu tư với mô hình kinh doanh theo mong muốn của Chủ đầu tư, phân tích và đánh giá tính hiệu quả cũng như tiềm năng phát triển. Theo đó, Chủ đầu tư có được cái nhìn tổng quan cùng những yêu cầu thực tế để có thể lựa chọn phương án kinh doanh phù hợp.

Với Chủ nhà hàng đang kinh doanh: Nếu nhà hàng đang gặp vấn đề trong vận hành hoặc có nhu cầu cải tổ, hoặc đang cân nhắc đến việc mở thêm cơ sở, hoặc nhân chuỗi……Refber sẽ dựa trên yêu cầu thực tế để rà soát lại toàn bộ hoạt động kinh doanh của nhà hàng, bao gồm từ Bộ máy quản lý, nhân sự, tài chính kế toán, bếp, bar… quy trình, quy định và các tài liệu nội bộ khác liên quan.

Sau đó, nếu Chủ đầu tư/ Chủ nhà hàng có nhu cầu Tái cấu trúc hoặc Xây dựng mô hình chuỗi thì Refber cũng cung cấp những gói dịch vụ này, vui lòng tham khảo thêm tại:

Leave a comment