Ông Nguyễn Hữu Kiên

Thông tin chuyên gia :

Đã từng đảm
nhiệm các vị trí: 
Giám đốc Công ty Refber Việt Nam, Chuyên gia tư vấn khởi
nghiệp, truyền thông marketing và phát triển thương hiệu


Giám đốc Công ty Refber Việt Nam, tư vấn chiến lược, thương hiệu

Share :
0977 626 998